تبلیغات
همســـــفر - رای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص تایید بخشنامه شماره 128118 مربوط به طرح طبقه بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی
 
همســـــفر
آسایش , آرامش , زندگی .....شهر من لاهیجان
درباره وبلاگ


آسایش , آرامش , زندگی

مدیر وبلاگ : همسفر
نویسندگان
رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص تایید بخشنامه شماره 128118 مربوط به طرح طبقه بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی


کلاسه پرونده:هـ ع/ 96/1417  
موضوع:ابطال تصمیم اداری شماره 128118 مورخ 5/7/96 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
تاریخ رأی: شنبه 25 اسفند 1397
شماره دادنامه:9709970906010431              


هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/1417    شماره دادنامه : 9709970906010431               تاریخ : 25/12/97

* شـاکــی : شرکت مخابرات ایران با وکالت خانم افروز گلستانی نجف آبادی

* طرف شکایت : 1- وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 2- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

* موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم اداری شماره 128118 مورخ 5/7/96 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
 متن مقرره مورد شکایت  :

مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها

نظر به مکاتبات برخی از ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها مبنی بر اعلام تاریخ پرداخت ما به التفاوت مزد ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به کارگزاران مخابرات روستایی به آگاهی می رسانم : با توجه به این که در گزارش اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوب شرکت مخابرات ایران تاریخ ما به التفاوت مزد ناشی از اجرای طرح درباره کسانی که افزایش مزد دارند 18/8/1388 تعیین گردیده ، لذا شرکت مخابرات ایران مکلف است بر اساس فهرست تطبیق کارگزاران مخابراتروستایی هر استان که به تایید این اداره کل رسیده ، نسبت به پرداخت ما به التفاوت ناشی از افزایش گروه آنان از تاریخ مذکور اقدام نماید.

لازم به ذکر است ملاک تعیین تاریخ شمول برای آن دسته از کارگزارانی که پیمانکار شرکت مخابرات بوده یا به واسطه انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکار ، عهده دار وظایف مندرج در شناسنامه شغلی کارگزار مخابرات روستایی بوده اند و به استناد بند 86 قانون بودجه سال 1392 با شرکت مخابرات ایران قرارداد مستقیم منعقد نموده اند ، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور خواهد بود.

شرکت شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ، اجمالاً اظهار نموده است در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، شرکت مخابرات از عداد شرکتهای دولتی خروج موضوعی پیدا نمود و به تبع ، کارکنان آن حسب تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 18/8/88 ( تاریخ خصوصی سازی ) مشمول قانون کار شدند و نظام حقوق و دستمزد نیروی انسانی شاغل در کارگاه برابر تبصره 1 ماده 49 قانون کار در مهلت مقرر با هماهنگی دفتر مشاوره فنی مورد تایید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تهیه و پس از تصویب و تائید مراجع قانونی ، مراتب طی نامه شماره 68821 مورخ 3/5/91 برای اجرا ابلاغ می گردد.

پس از تصویب ماده 83 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در تاریخ 4/12/93 و الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران مراکز مخابرات روستایی ، شرکت مذکور در اجرای ماده 49 قانون کار اقدام به ارائه طرح اصلاحی طرح طبقه بندی مشاغل و درج شناسنامه های شغلی و عنوان پست سازمانی و جدول تخصیص شغل مربوطه می کند و مدیر کل روابط کار و جبران خدمت پس از تصویب اصلاحیه توسط دفتر مشاور فنی و به موجب نامه شماره 41676 مورخ 9/3/94 مراتب تاییدیه اصلاحیه طرح طبقه بندی مشاغل را در طی نامه شماره 165791 مورخ 26/8/94 ابلاغ می نمایند. پس از اعتراض کارگزاران ، مدیر کل طرف شکایت با برداشت شخصی از مفاد قانون و به دلایل غیر حقوقی و قانونی علیرغم تایید و تصویب طرح توسط دفتر فنی صاحب صلاحیت و با عدول از حدود اختیار و وظایف قانونی و در طی نامه شماره 36758 مورخ 17/3/95 به کلیه ادارات تعاون ، کار ابلاغ نموده اند که در اجرای ماده 50 قانون کار نسبت به تکمیل فرمهای ارسالی برای ارجاع امر به مشاور تسخیری اقدام نمائید و متأسفانه علی رغم سیر مراحل قانونی مندرج در ماده 49 قانون کار ، اداره کل طرف شکایت با تفسیر به رأی از مقررات و علیرغم وجود طرح مصوب طبقه بندی مشاغل طی نامه شماره 110563 مورخ 16/6/95 اقدام به تعیین سازمان مدیریت صنعتی به عنوان مشاور فنی تسخیری موضوع ماده 50 قانون کار نموده و از مرجع اخیر تقاضای تهیه طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگزاران مرکز روستایی را می نماید ، حال از آنجا که شرط ورود و اعمال مقررات ماده 50 قانون کار حدوث ترک فعل و تقصیر مستقیم کارفرما در عدم انجام به موقع تکالیف قانونی است و در جایی که طرح توسط مشاور فنی ذیصلاحیت تهیه و توسط وزارت کار تایید می گردد چنانچه در استنباط هر یک از مواد طرح طبقه بندی مشاغل بین کارگر و کارفرما اختلافی به وجود آید حسب تبصره 3 ماده 49 قانون کار موضوع اختلاف برای اتخاذ تصمیم قابلیت طرح در هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار را خواهد داشت ، که  اداره طرف شکایت مضاف بر اقدامات غیر قانونی به شرح فوق الاشعار طی نامه مورد اعتراض در ستون خواسته زمان اجرا طرح در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی را با ایجاد شبهه و ابهام دوگانه به قبل از تاریخ تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ارجاع که این دو تاریخ شامل زمان خصوصی سازی 18/8/88 و زمان اجرای قانون بودجه سال 1392 گردیده و مشخص نیست مرجع مذکور این اختیار را با چه موجب و دلیل قانونی برای خویش احصاء و اعمال نموده است. تقاضای ابطال نامه معترض عنه و طرح طبقه بندی مشاغل تهیه شده توسط مشاور موصوف از تاریخ صدور را دارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ و در طی لایحه شماره 244327 مورخ 9/12/96 اجمالاً اظهار نموده است ، با توجه به ماده 19 دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل ، شرکتها می توانند در صورت نیاز به ایجاد مشاغل جدید ، اصلاح مشاغل موجود در طرح و یا حذف آنان ، پس از اعلام مراتب به این اداره کل و پس از اخذ مجوز لازم و تایید ، اصلاحات را به طرح الحاق نمایند و شرکت مخابرات ایران در راستای اجرای ماده مذکور ، متمم طرح طبقه بندی مشاغل را ارسال نمود و در متمم طرح مذکور ، شغل متصدی مرکز روستایی 1 و 2 با گروه شغلی 2 و 3 را با عنوان شغلی جدید مورد ارزیابی قرارداد و پست کارگزار مخابرات روستایی را به آن تخصیص داد. متمم طرح طبقه بندی مشاغل شرکت مذکور پس از بررسی لازم و در طی نامه شماره 165791 مورخ 26/8/94 به تائید نهایی اداره کل روابط کار رسید و در بند 4 تاییدیه نهایی اصلاحیه طرح طبقه بندی مشاغل درج گردید ، تایید اصلاحیه طرح طبقه بندی مشاغل الزاماً به معنی تایید کلیه مندرجات شناسنامه شغلی و پستی نبوده و مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده در طرح که ملاک بررسی آن واقع گردیده ، متوجه شرکت ، کمیته طبقه بندی مشاغل و دفتر مشاوره فنی تهیه کننده طرح می باشد. با اعتراض کارگزاران مخابرات روستایی خصوصاً درباره مغایرت شرح وظایف در قرارداد آنان و مغایرت شرح وظایف مذکور با شرح وظایف مندرج در شناسنامه های شغلی طرح طبقه بندی مشاغل مصوب ، این اداره کل نسبت به بررسی دقیق و انجام بازرسی میدانی اقدام نمود و علیرغم مکاتبات و پیگیری متعدد در خصوص ارزیابی مجدد شغل و پست کارگزاران مخابرات روستایی و استنکاف شرکت مخابرات به انجام اصلاحات لازم و در راستای احقاق حقوق کارگزاران و رفع تبعیض در طرح و اجرای صحیح و دقیق طرح طبقه بندی مشاغل اقدام به اعمال ماده 50 قانون کار می نماید و موضوع ارزیابی شغل مذکور به یکی از دفاتر مشاور فنی در زمینه تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل واگذار می گردد و دفتر مشاوره ذی ربط پس از ارزیابی شغل مذکور و با توجه به تغییر شرح وظایف و مسئولیت ها ، گروه شغلی کارگزاران مخابراتی را از گروه 2 به گروه 6 تغییر و اعلام می نماید. حال با توجه به تبصره ماده 50 قانون کار که کارفرمایان مکلف بوده از تاریخی که وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می نماید نسبت به پرداخت ما به التفاوت احتمالی ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نماید. این اداره کل در اجرای تبصره فوق و با توجه به تاریخ انعقاد قرارداد مستقیم کارگزاران با شرکت مخابرات ایران نسبت به تعیین تاریخ پرداخت ما به التفاوت ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به شرح نامه معترض عنه اقدام نمود. علی ایحال و با توجه به اینکه نامه شماره 128118 مورخ 5/7/96 این اداره کل بر اساس قوانین و مقررات مربوط تهیه گردیده است تقاضای رد ادعای شاکی را دارد. ضمناً آقایان 1- اکبر لطفی فرزند باقر 2- محمد مهدی کلاته نو در طی کلاسه پرونده های 962449 – 962290 به عنوان وارد ثالث ، تقاضای رد شکایت شرکت مخابرات ایران و عدم ابطال بخشنامه شماره 128118 مورخ 5/7/96 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار را نموده اند. /ت

موضوع در جلسه مورخ 6/12/97 هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی مطرح شد و نظریه اتفاق آراء هیأت به شرح آتی اعلام می گردد :

*رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

در خصوصشکایت شرکت مخابرات ایران با وکالت خانم افروز گلستانی نجف آبادی به خواسته ابطال تصمیم اداری شماره 128118 مـورخ 5/7/96 مدیر کل روابط کار و جـبران خدمت که بر اسـاس آن تاریخ پرداخت ما به التفاوت مزد ناشی از اجرای طـرح طبقه بندی مشاغل درباره کسانی که افزایش مزد دارند را 18/8/1388 تعیین نموده و تاریخ شمول را برای آن دسته از کارگزارانیکه پیمانکار شرکت مخابرات بوده و یا به واسطه انعقاد قرارداد با شرکت پیمانکار عهده دار وظایف مندرج در شناسنامه شغلی کارگزار مخابرات روستایی بوده اند و با مخابرات قرارداد مستقیم منعقد نموده اند ، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال 1392 تعیین نموده بود. با عنایت به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 49 قانون کار اختیار تصویب دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و تاریخ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعطاء شده و بر اساس بند 86 قانون بودجه سال 1392 کل کشور ، شرکت مخابرات متعهد به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران ، کارگزاران روستایی شده است و این الزام در بند (ب) تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 و نیز در ماده 83 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 9/12/1393 مجدداً تصریح شده است.بنابراین مقرره مورد اعتراض که تاریخ اجرای طرح طبقه بندی مشاغـل را بر همین مبنا تاریخ های 18/8/88 و سال 1392 مقرر نموده است و به مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ نموده است. به اتفاق آراء اعضاء هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی بخشنامه معترض عنه را بنا به توضیحات ارائه شده در تبیین حکم مقنن و شیوه نامهاجرایی قوانین مذکور دانستند و آن را خارج از حدود اختیار و مخالف قانون تشخیص نداند فلذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد و در خصوص دعوی وارد ثالث آقایان 1- اکبر لطفی فرزند باقر 2- محمد مهدی کلاته نو به خواسته رد شکایت شرکت مخابرات ایران و تایید بخشنامه مورد اعتراض، نظر به اینکه شکایت شرکت مخابرات به شرح صدرالذکر منتهی به صدور حکم به رد شکایت گردیده و نتیجتاً خواسته شکات مذکور مبنی بر عدم ابطال بخشنامه معترض عنه سالبه به انتفاء موضوع شده است ، به استناد بند (ج) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت وارد ثالث صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری ، یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. /ت

 

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 21 و 54 دقیقه و 23 ثانیه
Hi there, its fastidious article on the topic of media print, we all be familiar with media is a fantastic source of
facts.
چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 00 و 54 دقیقه و 53 ثانیه
sildenafil price nz [url=http://viabsbuy.com]generic viagra
for sale[/url] sildenafil bcs classification generic viagra for sale sildenafil citrate for premature ejaculation sildenafil 10mg ml
http://viabsbuy.com contraindications for sildenafil citrate
دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 20 و 19 دقیقه و 31 ثانیه
Download ringtones, message tones, alert tones etc... Free mobile ringtones for all type of phones, shared and submitted by our users. Choose from over 41000 ringtones uploaded under various categories. Get the latest ringtones in mp3 file format and set the coolest, trendiest tone as your mobile ringtone.<br>

<a href=https://dolotnuthietke.com>ringtone download mp3 tamil songs</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com/sitesmapes.php>download mp3 ringtones for samsung mobile</a>
<br>

Access unlimited number of ringtones and download them with out sign up or registration. Surveys reveal that more than half of the mobile phone users between 15 to 30 years of age download ringtones at least once. To upload and share your collection of ringtones with other, click the 'Upload Ringtone' button and submit .mp3 files under 2MB in size.<br>

<a href="http://masteracc.ir/post/17/">i p l ringtone download mp3</a>
033a7a4
دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 11 و 35 دقیقه و 42 ثانیه
I got this web site from my buddy who shared with me
on the topic of this web site and now this time
I am visiting this web page and reading very informative articles at this time.
شنبه 16 آذر 1398 ساعت 06 و 02 دقیقه و 14 ثانیه
Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to
“return the favor”.I'm attempting to find things to improve my web site!I suppose its ok
to use some of your ideas!!
جمعه 15 آذر 1398 ساعت 21 و 54 دقیقه و 43 ثانیه
currently what happens girl sildenafil [url=https://oakley-sunglassesformen.us/]viagra online us pharmacy[/url] off how much liquid
sildenafil to take ultimately sildenafil overnight
fedex buy cheap generic viagra online unfortunately do young guys take sildenafil normally sildenafil hangover cure https://oakley-sunglassesformen.us/ properly if girl takes sildenafil would happen
پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 00 و 21 دقیقه و 40 ثانیه
exactly jump too generic viagra sales smooth suit slowly
indication totally [url=http://viacheapusa.com/]viagra[/url] similarly
decision slowly fear http://viacheapusa.com/ unfortunately score
یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 11 و 27 دقیقه و 57 ثانیه
especially annual viagra no prescription nearby truth slow surround [url=http://www.vagragenericaar.org/]cheap viagra usa without prescription[/url] definitely
farm full garden http://www.vagragenericaar.org/ hardly host
شنبه 9 آذر 1398 ساعت 01 و 42 دقیقه و 24 ثانیه
tadalafil online españa [url=http://cialisoni.com/]generic cialis
online[/url] pharmacy online tadalafil online cialis
tadalafil bg tadadel tadalafil professional 20 mg http://www.cialisoni.com/ canadian pharmacy generic tadalafil
جمعه 8 آذر 1398 ساعت 20 و 50 دقیقه و 50 ثانیه
too hurry cheap viagra 100mg immediately current today load [url=http://viagenupi.com/]generic viagra
100mg[/url] above marriage thick lock http://viagenupi.com/ through affair
سه شنبه 5 آذر 1398 ساعت 11 و 04 دقیقه و 25 ثانیه
Touche. Great arguments. Keep up the good effort.
شنبه 2 آذر 1398 ساعت 10 و 54 دقیقه و 51 ثانیه
e http://cialisles.com/ cialis, full inconvenientes del cialis http://www.cialisles.com and cialis 20 mg best price;
جمعه 1 آذر 1398 ساعت 17 و 23 دقیقه و 14 ثانیه
efectos del sildenafil masticable [url=https://viaqraonlinegen.com/]generic
viagra price at walmart[/url] normal dose of sildenafil citrate viagra online sildenafil chez femme was ist
sildenafil-100mg https://www.viaqraonlinegen.com/ sildenafil portopulmonary hypertension
پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 19 و 18 دقیقه و 41 ثانیه
essentially tadalafil em campinas [url=http://www.cialisps.com/]cialis generic[/url] true
tadalafil 10 mg for bph much qual é o generico do tadalafil buy cialis 20 mg online relatively tadalafil 5mg filmtabletten 28 stück
rezeptfrei extra tadalafil and truvada http://www.cialisps.com/ any tadalafil cheap paypal
دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 01 و 59 دقیقه و 58 ثانیه
Hello! I've been following your website for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Lubbock Tx!
Just wanted to mention keep up the fantastic work!
دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 00 و 58 دقیقه و 45 ثانیه
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all is
needed to get set up? I'm assuming having a blog like yours
would cost a pretty penny? I'm not very internet savvy
so I'm not 100% sure. Any suggestions or advice would be
greatly appreciated. Thank you
یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 16 و 11 دقیقه و 41 ثانیه
recently nation between wall http://www.cialij.com/ forever morning
easy pie buy pills erection generic tourist relationship
sometimes secretary [url=http://www.cialij.com/]erection pills generic viagra[/url] literally sky
جمعه 24 آبان 1398 ساعت 02 و 11 دقیقه و 05 ثانیه
Having read this I thought it was rather enlightening.
I appreciate you taking the time and effort to put this
content together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and leaving comments.
But so what, it was still worthwhile!
kratom warehouse; Tanisha, kratom warehouse (https://buykratomus.us/)
پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 19 و 17 دقیقه و 30 ثانیه
What's Going down i am new to this, I stumbled upon this I've found It positively helpful and it has aided
me out loads. I hope to give a contribution & assist different customers like its
helped me. Great job.
دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 16 و 18 دقیقه و 11 ثانیه
First off I want to say wonderful blog! I had a quick question which I'd like to ask if you do not mind.
I was curious to find out how you center yourself and clear your
head prior to writing. I have had a tough time clearing my thoughts in getting my thoughts out.
I do enjoy writing however it just seems like the first
10 to 15 minutes tend to be wasted simply just trying to
figure out how to begin. Any ideas or hints? Appreciate it!
دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 01 و 03 دقیقه و 38 ثانیه
moreover insurance [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce 100[/url] within rich equally
author http://cavalrymenforromney.com/ collect news instead chicken cenforce 100mg perfectly press
شنبه 18 آبان 1398 ساعت 05 و 37 دقیقه و 58 ثانیه
totally cuando tomo tadalafil [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]viagrapid.com[/url] fresh tadalafil once a day
generique roughly generique viagra tadalafil generic viagra over counter
carefully tadalafil 30 tablet sahte mi twice tadalafil liver disease http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php apart dose max tadalafil
جمعه 17 آبان 1398 ساعت 06 و 01 دقیقه و 42 ثانیه
sildenafil sandoz 100 mg precio
viagra tablets
where is sildenafil made
[url=http://www.viarowbuy.com]generic viagra at walmart[/url]
دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 17 و 04 دقیقه و 51 ثانیه
Howdy! Someone in my Myspace group shared this site with us so I
came to take a look. I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and will be
tweeting this to my followers! Terrific blog and outstanding design.
پنجشنبه 9 آبان 1398 ساعت 11 و 51 دقیقه و 15 ثانیه
Thanks for one's marvelous posting! I actually enjoyed reading it,
you may be a great author.I will make sure to bookmark your
blog and will eventually come back down the road.
I want to encourage you continue your great work, have a nice morning!
سه شنبه 7 آبان 1398 ساعت 10 و 54 دقیقه و 03 ثانیه
recommended dosage for tadalafil [url=http://buyscialisrx.com/]cialis no prescription[/url] tadalafil indian manufacturers order
cialis buy cheap tadalafil 20mg tadalafil generique
canada http://buyscialisrx.com effets secondaires tadalafil
شنبه 20 مهر 1398 ساعت 16 و 53 دقیقه و 02 ثانیه
I'm really enjoying the theme/design of your weblog. Do you
ever run into any internet browser compatibility issues? A handful of
my blog visitors have complained about my blog not operating
correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have
any tips to help fix this issue?
پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 01 و 55 دقیقه و 04 ثانیه
An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who has been doing a little homework on this.
And he actually ordered me breakfast due to the fact that I found it
for him... lol. So allow me to reword this....
Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this matter here on your website.
چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 18 و 05 دقیقه و 11 ثانیه
Appreciate this post. Let me try it out.
سه شنبه 16 مهر 1398 ساعت 17 و 41 دقیقه و 32 ثانیه
Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace,
when i read this article i thought i could also create comment due
to this sensible article.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
خوش آمدید.


دانلود آهنگ
 
 
بالای صفحه